Pomoc prawna na rzecz klientów indywidualnych (osób fizycznych), obejmuje porady prawne w formie konsultacji osobistych oraz reprezentowanie na wszystkich etapach prowadzonego postępowania sądowego przed sądami wszystkich instancji w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego i spadkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego, prawa administracyjnego, prawa karnego oraz prawa karno-skarbowego.

Zakres działalności prawnej Kancelarii Radcy Prawnego Magdaleny Wróblewskiej obejmuje:

Sprawy z zakresu prawa cywilnego:

 • występowanie w charakterze pełnomocnika Klienta przed sądem w postępowaniu cywilnym
 • przygotowanie pism procesowych oraz w poprzedzających wystąpienie na drogę postepowania sądowego, w tym w szczególności pozwu, wezwania do zapłaty, propozycji ugodowych, reklamacji
 • sporządzanie opinii cywilno-prawnych
 • występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu komorniczym
 • reprezentacja w sprawach o naruszenie dóbr osobistych
 • reprezentacja w sprawach z zakresu prawa rzeczowego dotyczących własności i posiadania (zasiedzenie, ustanowienie służebności gruntowej, przesyłu, osobistej, zniesienie współwłasności nieruchomości)
 • reprezentacja w sprawach w przedmiocie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu poniesionej szkody

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego:

 • występowanie w charakterze pełnomocnika Klienta przed sądem w postępowaniu rozwodowym
 • reprezentacja w sprawach związanych z władzą rodzicielską nad małoletnim dzieckiem (uregulowanie kontaktów, ograniczenie władzy rodzicielskiej, przywrócenie władzy rodzicielskiej)
 • reprezentacja w sprawach o ustalenie pochodzenia dziecka (zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa, ustalenie macierzyństwa)
 • reprezentacja w sprawach o alimenty
 • reprezentacja w sprawach o separację
 • reprezentacja w sprawach o podział majątku małżonków
 • reprezentacja w sprawach o ubezwłasnowolnienie oraz z zakresu opieki i kurateli

Sprawy z zakresu prawa spadkowego:

 • reprezentacja w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku
 • reprezentacja w postępowaniu o dział spadku
 • reprezentacja w postępowaniu o zachowek
 • reprezentacja w postępowaniu o unieważnienie testamentu, o uznane spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia

Sprawy z zakresu prawa karnego i karno-skarbowego:

 • występowanie w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym oraz karno-skarbowym oraz na etapie postępowania przygotowawczego
 • reprezentowanie interesów osób pokrzywdzonych na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego
 • udział w sprawy z zakresu prawa wykroczeń
 • udział w sprawy z zakresu prawa wykonawczego
 • sporządzanie pism procesowych, w tym prywatnego Aktu Oskarżania

Sprawy z zakresu prawa administracyjnego:

 • reprezentowanie Klienta w postępowaniu administracyjnym przed Sądami Administracyjnymi oraz organami administracji publicznej
 • doradztwo w sprawach z zakresu prawa podatkowego

Sprawy z zakresu prawa pracy:

 • reprezentacja Klienta w postępowaniu o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze
 • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy
 • odwołania od decyzji o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę
 • dochodzenie roszczeń z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę